×

ஒற்றை சுவரால் பல கோடியை இழந்து தவிக்கும் சென்னை வாசிகள்..! – VIRAL APARTMENT LIVE VISIT

ஒற்றை சுவரால் பல கோடியை இழந்து தவிக்கும் சென்னை வாசிகள்..! – VIRAL APARTMENT LIVE VISIT

The floods in Chennai have caused widespread damage, and the impact is still being felt by many people. The owners of the apartment complex are just one of the many people who have been affected by this disaster.

Post Comment